PERUNKIRJOITUS

Henkilön kuoleman jälkeen tulee aina toimittaa perunkirjoitus. Laadittavan perukirjan tulee sisältää tiedot kuolinpesän osakkaista sekä riittävästi yksilöidyn luettelon vainajan omaisuudesta ja veloista. Perukirjassa tulee lisäksi mainita mahdollisesta testamentista. Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, tulee perukirjaan merkitä myös lesken varat ja velat.

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ja perukirja tulee toimittaa kuolinpaikan verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Tarvittaessa näihin määräaikoihin voi saada pyydettäessä lisäaikaa verotoimistolta.

Perukirjan tarkoituksena on toisaalta toimia ikään kuin veroilmoituksena perintöverotusta varten ja toisaalta asiakirjana, jonka pohjalta kuolinpesän selvittämisessä ja perinnönjaossa edetään.

Perunkirjoituksen toimittavat kaksi valittua uskottua miestä, jotka huolehtivat siitä, että toimitus on asianmukainen ja heidän tehtävänään on myös arvioida perukirjaan merkittävän omaisuuden arvo.

Niin sanottuna pesänilmoittajana perunkirjoituksessa toimii yleensä leski tai joku perillisistä. Pesänilmoittajan tehtävänä on ilmoittaa perunkirjoituksessa kuolinpesän varat ja velat, jotka uskotut miehet sitten kirjaavat perukirjaan. Pesänilmoittajan tulee perunkirjan allekirjoittamisellaan valaehtoisesti vakuuttaa antamiensa tietojen oikeellisuuden.